ARCHITECTENMARKT.NL
Vind de goedkoopste architect in 5 stappen
 
Bespaar veel geld en tijd
 
U ontvangt vandaag nog
minstens 3 reacties van architecten
Startknop


 
Welkom op ArchitectenMarkt.NL.

Bent u op zoek naar een architect? Dan bent u op de juiste plaats. Honderden architecten hebben zich bij ons aangesloten en aangegeven in welk soort projecten men geïnteresseerd is. Op basis van uw kenmerken zoeken wij de meest geschikte architecten bij u in de buurt. U kunt zelfs met 1 druk op de knop automatisch meerdere vrijblijvende offertes aanvragen.

Alle bij ons ingeschreven architecten zijn geregistreerd in het Architectenregister en dit is door ons gecontroleerd. Zo weet u waar u aan toe bent.

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

ArchitectenMarkt.NL is een initiatief van Webattach BV, in deze algemene voorwaarden wordt met ArchitectenMarkt.NL en ArchitectenMarkt verwezen naar Webattach BV.

 

Door gebruik te maken van de website en het plaatsen van een offerteverzoek geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Eventuele onjuistheden van door ArchitectenMarkt aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan ArchitectenMarkt worden gemeld. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

 

 2. Dienstverlening

De dienstverlening op ArchitectenMarkt bestaat uit het koppelen van vraag en aanbod van architectenopdrachten, uiteindelijk resulterend in een of meerdere offertes. Deze dienstverlening is voor de aanvrager gratis. De aangesloten architecten betalen een lead-fee voor elke aangebrachte lead.

 

Per aanvraag wordt door ArchitectenMarkt maar aan maximaal 6 architecten de aanvraag doorgestuurd. De eerste 3 offerte-aanvragen die een architect ontvangt zijn gratis.

 

 3. Privacy

De gegevens die marktpartijen aan ArchitectenMarkt verstrekken worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt: het tot stand brengen van een koppeling tussen een architect en een aanvrager. De gegevens van de aanvrager worden dan ook alleen verstrekt aan de architecten die vooraf worden getoond aan aanvrager op het scherm. Na akkoord worden de gegevens van aanvrager verstuurd aan die architecten.

 

Zie voor meer achtergronden onze uitgebreide privacyverklaring.

 

ArchitectenMarkt zal gegevens die zijn verstrekt voor dit doel niet doorverkopen of op andere wijze beschikbaar stellen aan derden.

 

 4. Persoonlijke en vertrouwelijke informatie

De aan de architect verstrekte gegevens dienen door de architect als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te worden beschouwd en behandeld. Het is de architect niet toegestaan de informatie op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan anderen dan hem/haar zelf.

 

 5. Opzegging

De overeenkomst tussen ArchitectenMarkt en de architect is op elk moment opzegbaar. Algehele opzegging dient schriftelijk (eventueel via e-mail) te geschieden. Direct stopzetten van de dienst kan de architect zelf via de website (evenals weer hervatten).

 

 6. Registratie in het Architectenregister

De architecten die zich aanmelden dienen ingeschreven te staan in het Architectenregister van de SBA (Stichting Bureau Architectenregister).

 

 7. Tarieven van dienstverlening

Voor iedere lead die succesvol tot stand wordt gebracht, resulterend in een e-mail aan de architect, wordt een vergoeding voor de lead in rekening gebracht. De kosten voor een doorgestuurde aanvraag zijn afhankelijk van het door aanvrager (verplicht) aangegeven bouwbudget:

Bouwbudget Kosten per aanvraag
t/m € 24.999 € 5,-
€ 25.000 t/m € 74.999 € 7,50
€ 75.000 t/m € 199.999 € 10,-
€ 200.000 t/m € 749.999 € 15,-
vanaf € 750.000 € 20,-

 8. Klachtenafhandeling

Mocht een lead onvolledig zijn, onjuistheden bevatten of op andere wijze onbruikbaar zijn om een offerte op uit te brengen dan kan hierover gecorrespondeerd worden. ArchitectenMarkt zal in dat geval beoordelen of een klacht gegrond is en kan besluiten tot creditering van de in rekening gebrachte fee.

 9. Misbruik

Bij misbruik van het bovenstaande behoudt ArchitectenMarkt zich het recht voor per direct de overeenkomst met de architect/ het architectenbureau te verbreken.

 

10. Volledigheid en juistheid website ArchitectenMarkt

ArchitectenMarkt staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de gegevens op de site. ArchitectenMarkt is dan ook niet aansprakelijk voor schade die uit onvolledigheid of onjuistheid van de website kan voortvloeien.

 

11. Wijziging website en voorwaarden

ArchitectenMarkt behoudt zich het recht voor, zonder daar voorafgaand over te communiceren of, wijzigingen aan te brengen aan de website of de algemene voorwaarden.

 

12. Intellectueel eigendom en copyright

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele tekst of afbeelding mag door derden worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van ArchitectenMarkt.

 

13. Aansprakelijkheid voor advies van aangesloten architecten

ArchitectenMarkt.NL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het advies van door ons voorgestelde architecten. Onze architecten dienen aangesloten te zijn bij Stichting Bureau Architectenregister, dit controleren wij bij inschrijving.

 

14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.